معماری Cover Image
معماری Profile Picture
22 کاربر

پیگیری مقوله‌ی فضای شعر و بازشناخت کمّ‌وکیفِ آن، حقّ معماران نیز است و به‌میان‌آوردن و به‌کاربردنِ ابزارهای این امر نیز کاری است نهاده در محفل معماران؛ غزل حافظ را معماران نیز می‌توانند بکاوند و هرآینه نکته‌هایی ناگفته و مقبول یافتند، بازگویند.
انگیزه‌ی اصلی ما برای ارائه‌ی این کتاب، پرداختن به مقوله‌ی «فضا» در جهان حافظ بوده‌ است.
#استاد_فلامکی
کتاب #فضای_حافظ
https://memarnews.com/wp-conte....nt/uploads/2018/02/k

Picture
Like

طراحی #معماری با استفاده از نرم افزارهای روز

Like

یکتای بی همتا #عشق

image
Like